Twitter response:

Privacy

Dit privacybeleid beschrijft hoe Club Luier alle informatie gebruikt en beschermt die u ons geeft wanneer u deze website gebruikt.

De Club Luier website is eigendom van en wordt beheerd door Out Europe BV. Ons postadres is Postbus 171, 1170 AD Badhoevedorp, Nederland en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd.
Mochten wij u vragen bepaalde informatie te verstrekken waarmee u bij het gebruik van deze website kunt worden geïdentificeerd, dan kunt u er zeker van zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Out Europe BV kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U moet deze pagina van tijd tot tijd controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Dit beleid is van kracht vanaf 23 april 2018.

Out Europe BV exploiteert servers in het Verenigd Koninkrijk en Nederland waar alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden opgeslagen.

We gebruiken ook third-party websites  om services te verlenen en u kunt hun privacybeleid bekijken voordat u uw persoonlijke gegevens verstrekt.

Ticketverkoop

Eventbrite NL BV,
Silodam 402,
1013 AW AMSTERDAM
Nederland.

Eventbrite Inc.,
155 5th Street, Floor 7,
San Francisco,
CA 94103,
USA

Eventbrite Privacy

Lidmaatschapsrecords en e-mailcommunicatie

MailChimp een dienst van The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta,
GA 30308
USA

MailChimp Privacy

U kunt uw lidmaatschapsinformatie, voorkeuren of afmelding bijwerken door op de link onderaan elke e-mail die u stuurt te klikken, of door contact op te nemen met sales@outeurope.com

Informatie die we mogelijk rechtstreeks of via onze serviceproviders verzamelen:

Naam en contactgegevens – om onze ledenlijst te beheren.
IP-adres – de locatie van uw computer wanneer u de website bezoekt.
Demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses.

Wat we doen met de informatie die we verzamelen

We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te bieden, en in het bijzonder voor interne archivering. Wij verstrekken nooit informatie die is verzameld aan derden buiten het bedrijf Out Europe BV, met uitzondering van de vermelde dienstverleners of waar deze officieel worden aangevraagd voor juridische of wettelijke doeleinden.

Veiligheid

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen. Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op sales @ outeurope.com of schrijf naar Out Europe BV, Postbus 171, 1170AD Badhoevedorp, Nederland

Cookies
Onze website gebruikt een technologie genaamd “cookies” en serverlogs om informatie te verzamelen over hoe de website wordt gebruikt. Een cookie is een heel klein tekstdocument, dat vaak een anoniem uniek ID bevat. Wanneer u een website bezoekt, vraagt de computer van die site uw computer om toestemming om dit bestand op te slaan op een deel van uw harde schijf dat specifiek is bestemd voor cookies. De verzamelde gegevens omvatten de dag en tijd van uw bezoek, het IP-adres of de locatie van uw computer en websites die u bezocht hebt net voor of na uw bezoek aan onze website. De technologie die we gebruiken, is Google Analytics. Cookies staan  ons niet toe om persoonlijke informatie over u te verzamelen en we slaan over het algemeen geen persoonlijke gegevens op die u ons in uw cookies hebt verstrekt. We gebruiken deze informatie om de populariteit van onze website te meten en verbeteringen aan te brengen.

Google Analytics Privacy

U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als u dat verkiest.

Firefox
Chrome
Safari
IE/Edge

Links naar andere websites
Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Zodra u deze links echter hebt gebruikt om onze site te verlaten, moet u er rekening mee houden dat we geen controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van alle informatie die u verstrekt tijdens het bezoeken van dergelijke sites en dergelijke sites vallen niet onder deze privacyverklaring. Wees voorzichtig en bekijk de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website.

U kunt details opvragen, verwijderen of bijwerken van persoonlijke gegevens die we over u bewaren door een e-mail te sturen naar sales@outeurope.com.

 


 

This privacy policy sets out how we use and protect any information that you give us when you use this website.

The Club Luier website is owned and operated by Out Europe BV. Our mailing address is Postbus 171, 1170 AD Badhoevedorp, Netherlands and we are committed to ensuring that your privacy is protected.
Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.

Out Europe BV may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes. This policy is effective from 23rd April 2018.

Out Europe BV operates servers in the United Kingdom and the Netherlands where any personal information you give us may be stored.

We also use third-party websites to provide services and you can review their privacy policies before giving your personal information.

Ticket Sales

Eventbrite NL BV,
Silodam 402,
1013 AW AMSTERDAM
Nederland.

Eventbrite Inc.,
155 5th Street, Floor 7,
San Francisco,
CA 94103,
USA

Eventbrite Privacy

Membership Records and Email Communication

MailChimp  a service of The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta,
GA 30308
USA

MailChimp Privacy

You can update your membership information, preferences or unsubscribe by clicking the link on the bottom of every email sent from us, or contacting sales@outeurope.com

Information we may collect directly or through our service providers:

Name and contact information – in order to manage our membership list.
IP address – the location of your computer when you accessed the website.
Demographic information such as postcode, preferences and interests.

What we do with the information we gather

We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for internal record keeping. We never pass on information collected to third-parties outside the company Out Europe BV apart from the service providers listed or where officially requested for judicial or legal purposes.

Security

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.  If you have questions or comments please contact our Data Protection Officer at sales @outeurope.com or write to Out Europe BV, Postbus 171, 1170AD Badhoevedorp, Nederland

Cookies

Our website uses a technology called “cookies” and server logs to collect information about how the website is used. A cookie is a very small text document, which often includes an anonymous unique identifier. When you visit a website, that site’s computer asks your computer for permission to store this file in a part of your hard drive specifically designated for cookies. Data gathered includes the day and time of your visit, the IP address or location of your computer and websites you have visited just before or after you visit our website.  The technology we use is Google Analytics. Cookies do not allow us to gather any personal information about you and we do not generally store any personal data that you provided to us in your cookies.  We use this information to gauge the popularity of our website and make improvements.

Google Analytics Privacy

You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer.

Firefox
Chrome
Safari
IE/Edge

Links to other websites
Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

You may request details, removal or updating of personal information which we hold about you by emailing sales@outeurope.com.

Deze website gebruikt nodige cookies om kernfunctionaliteit mogelijk te maken. Als u op een link klikt die u naar andere websites leidt, kan dit ertoe leiden dat third-party cookies worden gebruikt. Ze kunnen alleen worden uitgeschakeld door uw browservoorkeuren te wijzigen. | This website uses necessary cookies to enable core functionality. Clicking a link to other websites may result in third-party cookies being used. They can only be disabled by changing your browser preferences. Mehr info | More info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close